Efektywne przeciwdziałanie powstawaniu echa w łańcuchach PSTN
z zastosowaniem metody optymalizacji impedancji układów miejscowych

Darmowe materiały szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności

Darmowy biuletyn:

"Efektywne przeciwdziałanie powstawaniu echa
w łańcuchach PSTN z zastosowaniem metody optymalizacji impedancji układów miejscowych"

W biuletynie:

 • Zamieszczono artykuł Zbigniewa Kowalskiego, w którym Autor postawił tezę, że w obecnym stanie techniki, podczas transmisji sygnałów, jest możliwość przeciwdziałania powstawaniu ich zniekształceń zamiast usuwania zniekształceń już istniejących. W rozważanym przypadku dotyczy to zniekształceń sprzężeniowych, występujących w dwukanałowej części łańcuchów publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). Dzięki temu zastosowanie urządzeń kontrolujących echa można ograniczyć do przypadków połączeń na największe odległości. Przedstawiona teza została udowodniona przy założeniu istotnych ograniczeń (upraszczających rzeczywistość) z zastosowaniem bardzo prostego modelu matematycznego i z wykorzystaniem wyników obliczeń, dotyczących dotychczas istniejących sieci miejscowych i przewodowych łączy abonenckich w częściach dostępowych PSTN.

Wypełnij formularz aby pobrać darmowy biuletyn!

Imię: *
Email: *

Spis treści:

 1. Wprowadzenie

 2. Koncepcja rozwiązania problemu i zarys modelu matematycznego

  • Informacje wstępne i alternatywne kryteria jakości układów miejscowych

  • Wpływ tłumienności na wartość graniczną opóźnienia echa

  • Założenia dotyczące optymalizacji impedancji

  • Wyznaczanie wartości tłumienności

  • Optymalizacja impedancji w jednorodnej sieci łączy

  • Optymalizacja impedancji w niejednorodnej sieci łączy

 3. Wybrane charakterystyki układów miejscowych

  • Założenia techniczne oraz stosowane symbole układów

  • Charakterystyki układów Um w sieciach miejscowych z łączami abonenckimi o długości ograniczonej dopuszczalną rezystancją

  • Charakterystyki układów miejscowych w sieciach dostępowych z łączami abonenckimi o długości ograniczonej przesłankami ekonomicznymi

 4. Uwagi końcowe i wnioski

 5. Wykaz literatury


Pobierz darmowy biuletyn »

© Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności